معنی فارسی کلمه Annoyance

دلخوری‌، ازار، اذیت‌، ممانعت‌، ازردگی‌، رنجش‌.

کاربرد Annoyance در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.