معنی فارسی کلمه Annoy

دلخوركردن‌، ازردن‌، رنجاندن‌، اذیت‌ كردن‌، بستوه‌ اوردن‌،، خشمگین‌ كردن‌، تحریك‌ كردن‌، مزاحم‌ شدن‌.

کاربرد Annoy در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.