معنی فارسی کلمه Announcer

اعلان‌ كننده‌، گوینده‌.

کاربرد Announcer در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.