معنی فارسی کلمه Announcement

اگهی‌، اعلان‌، خبر.

کاربرد Announcement در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.