معنی فارسی کلمه Anguish

دلتنگی‌، اضط‌راب‌، غم‌ و اندوه‌، دلتنگ‌ كردن‌، غمگین‌ شدن‌،، نگران‌ شدن‌، نگران‌ كردن‌.

کاربرد Anguish در جمله

1. you can see the original building again , and then check out Ugolino's Anguish .

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.