معنی فارسی کلمه Anger

براشفتگی‌، خشم‌، غضب‌، خشمگین‌ كردن‌، غضبناك‌ كردن‌.

کاربرد Anger در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.