معنی فارسی کلمه Anemone

شقایق‌ نعمان‌، لاله‌ء نعمان‌، رنگ‌ قرمز مایل‌ به‌ ابی‌.

کاربرد Anemone در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.