معنی فارسی کلمه Anchorage

لنگرگاه‌، لنگراندازی‌، باج‌ لنگرگاه‌.

کاربرد Anchorage در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.