معنی فارسی کلمه Anchor

(.n): لنگر، لنگر كشتی‌.(.iv &.tv): لنگر انداختن‌،، (مج.) محكم‌ شدن‌، بالنگر بستن‌ یانگاه‌ داشتن‌.

کاربرد Anchor در جمله

1. etc everybody needs an Anchor point or a balance to their struggle during their

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.