معنی فارسی کلمه Ancestry

دودمان‌، تبار.

کاربرد Ancestry در جمله

1. from . So: "ancestors" are the people in the past that you have come from . "Ancestry" is

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.