معنی فارسی کلمه Anatomy

تشریح‌، ساختمان‌، استخوان‌بندی‌، تجزیه‌، مبحث‌ تشریح‌،، كالبدشناسی‌.

کاربرد Anatomy در جمله

1. It's a quadruped robot loosely based on a cat Anatomy ,

2. We will be able to fly into the Anatomy of Peter's brain -- literally , fly into his body --

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.