معنی فارسی کلمه Analyze

تجزیه‌ كردن‌، تحلیل‌ كردن‌، (مج.) موشكافی‌ كردن‌،، جداكردن‌، جزئیات‌ را مط‌العه‌ كردن‌، پاره‌ پاره‌ كردن‌،، تشریح‌ كردن‌، (ش‌.) با تجزیه‌ ازمایش‌ كردن‌، فرگشایی‌ كرد، ن‌.، تحلیل‌ كردن‌، كاویدن‌.

کاربرد Analyze در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.