معنی فارسی کلمه Analyst

تخلیل‌ گر.، استاد تجزیه‌، روانكاو، فرگشا.

کاربرد Analyst در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.