معنی فارسی کلمه Analysis

(sesylana.lp) جداگری‌، فرگشایی‌، تجزیه‌، تحلیل‌،، استقراء، شی‌ تجزیه‌ شده‌، كتاب‌یا موضوع‌ تجزیه‌ و تحلیل‌، شده‌، (ر.) مشتق‌ و تابع‌ اولیه‌، انالیز.، تحلیل‌، كاوش‌.

کاربرد Analysis در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.