معنی فارسی کلمه Analogy

(من.) قیاس‌، مقایسه‌، شباهت‌، همانندی‌، (ر.) تناسب‌،، توافق‌.، قیاس‌.

کاربرد Analogy در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.