معنی فارسی کلمه Analog

مانند، نظ‌یر، شباهت‌، شی‌ قابل‌ قیاس‌، (فلسفه‌) لغت‌، متشابه‌.، قیاسی‌.

کاربرد Analog در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.