معنی فارسی کلمه Anaheim

آناهایم

کاربرد Anaheim در جمله

1. In the city of Anaheim , only 35-miles south from L . A .

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.