معنی فارسی کلمه Ana

(.vda): (درنسخه‌ نویسی‌) از هر كدام‌ بمقدار مساوی‌،، (sana، ana.lp) (.n): مجموعه‌ یا گلچینی‌ از گفته‌ها و، اقوال‌ یك‌ شخص‌، منتخبات‌، اط‌لاعات‌ سودمند.، آنا

کاربرد Ana در جمله

1. that rolls out like quilt from the Santa Ana Mountains ,

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.