معنی فارسی کلمه Amuse

سرگرم‌ كردن‌، مشغول‌ كردن‌، تفریح‌ دادن‌، جذب‌ كردن‌، مات‌، و متحیر كردن‌.

کاربرد Amuse در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.