معنی فارسی کلمه Ampere

امپر (واحد شدت‌ جریان‌ برق‌).

کاربرد Ampere در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.