معنی فارسی کلمه Amiss

نادرست‌، غلط‌، بیمورد، بد، كثیف‌، گمراه‌، منحرف‌، منحط‌.

کاربرد Amiss در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.