معنی فارسی کلمه Ambush

كمین‌، كینگاه‌، دام‌، سربازانی‌ كه‌ دركمین‌ نشسته‌ اند،، پناه‌ گاه‌، مخفی‌ گاه‌ سربازان‌برای‌ حمله‌، كمین‌ كردن‌،، در كمین‌ نشستن‌.

کاربرد Ambush در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.