معنی فارسی کلمه Ambitious

جاه‌ ط‌لب‌، بلند همت‌، ارزومند، نامجو.

کاربرد Ambitious در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.