معنی فارسی کلمه Ambition

بلند همتی‌، جاه‌ ط‌لبی‌، ارزو، جاه‌ ط‌لب‌ بودن‌.

کاربرد Ambition در جمله

1. achieve their bold Ambition of bringing

2. He interviewed David Hanson , founder of Hanson Robotics , who said it was his Ambition to achieve an AI that can beat humans at any intellectual task .

3. huge Ambition then tonight you'd have to

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.