معنی فارسی کلمه Ambience

نقوش‌ و تزئینات‌ اط‌راف‌ یك‌ تابلو نقاشی‌، محیط‌.

کاربرد Ambience در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.