معنی فارسی کلمه Amaze

متحیرساختن‌، مبهوت‌ كردن‌، مات‌ كردن‌، سردرگم‌ كردن‌،، سردرگم‌، متحیر.

کاربرد Amaze در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.