معنی فارسی کلمه Amass

گرداوردن‌، توده‌كردن‌، متراكم‌كردن‌.

کاربرد Amass در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.