معنی فارسی کلمه Amanda

آماندا

کاربرد Amanda در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.