معنی فارسی کلمه Aluminum

(muinimula=) فلز الومینیوم‌، الومینیوم‌ بنام‌، اختصاری‌ (lA).

کاربرد Aluminum در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.