معنی فارسی کلمه Aluminium

(munimula=) فلز الومینیوم‌، الومینیوم‌ بنام‌ اختصاری‌، (lA).

کاربرد Aluminium در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.