معنی فارسی کلمه Altitude

فرازا، بلندی‌، ارتفاع‌، فراز، منتها درجه‌، مقام‌ رفیع‌،، منزلت‌.

کاربرد Altitude در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.