معنی فارسی کلمه Alternative

شق‌، شق‌ دیگر، پیشنهاد متناوب‌، چاره‌.، متناوب‌، تناوبی‌، دیگر.

کاربرد Alternative در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.