معنی فارسی کلمه Alternating

متناوب‌، تناوبی‌.

کاربرد Alternating در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.