معنی فارسی کلمه Alteration

تغییر، تبدیل‌، دگرش‌، دگرگونی‌.، دگرگونی‌.

کاربرد Alteration در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.