معنی فارسی کلمه Alter

تغییردادن‌، عوض‌ كردن‌، اصلاح‌ كردن‌، تغییر یافتن‌، جرح‌، و تعدیل‌ كردن‌، دگرگون‌ كردن‌.، دگرگون‌ كردن‌، دگرگون‌ شدن‌.

کاربرد Alter در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.