معنی فارسی کلمه Alpine

وابسته‌ بكوه‌ الپ‌، الپی‌، واقع‌ در ارتفاع‌ زیاد.، آلپی

کاربرد Alpine در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.