معنی فارسی کلمه Almond

بادام‌، درخت‌ بادام‌، مغز بادام‌.، آلموند

کاربرد Almond در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.