معنی فارسی کلمه Almighty

قادرمط‌لق‌، توانا برهمه‌ چیز، قدیر، خدا(باeht).

کاربرد Almighty در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.