معنی فارسی کلمه Ally

پیوستن‌، متحد كردن‌، هم‌ پیمان‌، دوست‌، معین‌.، متحدین

کاربرد Ally در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.