معنی فارسی کلمه Allure

بط‌مع‌ انداختن‌، تط‌میع‌ كردن‌، شیفتن‌.

کاربرد Allure در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.