معنی فارسی کلمه Alloy

بار(در فلزات‌)، عیار، درجه‌، ماخذ، الیاژ فلز مركب‌،، تركیب‌ فلز بافلز گرانبها، (مج.) الودگی‌، شائبه‌،، عیار زدن‌، معتدل‌ كردن‌.

کاربرد Alloy در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.