معنی فارسی کلمه Allied

پیوسته‌، متحد.

کاربرد Allied در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.