معنی فارسی کلمه Alliance

پیوستگی‌، اتحاد، وصلت‌، پیمان‌ بین‌ دول‌.

کاربرد Alliance در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.