معنی فارسی کلمه Allah

خدا

کاربرد Allah در جمله

1. of Muhammad Allah this is Oksana and met

2. Allah he WA Jalla be the opposite was P

3. let's talk religion Allah created the

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.