معنی فارسی کلمه Alike

همانند، مانندهم‌، شبیه‌، یكسان‌، یكجور، بتساوی‌.

کاربرد Alike در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.