معنی فارسی کلمه Alignment

هم‌ ترازی‌.، (tnemenila=) صف‌ بندی‌، تنظ‌یم‌.

کاربرد Alignment در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.