معنی فارسی کلمه Align

دریك‌ ردیف‌ قرار گرفتن‌، بصف‌ كردن‌، درصف‌ امدن‌، ردیف‌، كردن‌.، هم‌ تراز كردن‌.

کاربرد Align در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.