معنی فارسی کلمه Alien

بیگانه‌، خارجی‌، (مج.) مخالف‌، مغایر، ناسازگار،، غریبه‌ بودن‌، ناسازگار بودن‌.

کاربرد Alien در جمله

1. to feel in that situation was something that was Alien to me

2. an exchange that was very fair to us but Alien to them .

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.