معنی فارسی کلمه Alibi

(حق.) غیبت‌ هنگام‌ وقوع‌ جرم‌، جای‌ دیگر، بهانه‌، عذر،، بهانه‌ اوردن‌، عذر خواستن‌.

کاربرد Alibi در جمله

1. A man's Alibi depends on it . Text me .

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.