معنی فارسی کلمه Alhambra

الحمرا

کاربرد Alhambra در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.